Aydınlatma Metni - Anadolu Bakır A.Ş.

Aydınlatma Metni

Anadolu Bakır A.Ş. - Aydınlatma Metni

Kurumsal Genel Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz;  

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Anadolu Bakır A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


1.Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?


Veri Kategorileri

Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, imzanız

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz

Hukuki İşlem Verisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler


Müşteri İşlem Verisi

Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Güvenlik kamerası kayıtlarınız

Finans Verisi

Banka hesap bilgileriniz

Pazarlama Verisi

Alışveriş geçmişi bilgileriniz

 

 2.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?


Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz; 

 • Sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunabilmemiz,

 • Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,

 • Sizlere mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmemiz,

 • Sizlerin talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,

 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütebilmemiz,

 • Lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,

 • Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz,

 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,

 • Ticari ve/veya iş stratejilerini planlanlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,

 • Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz, 

 • Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,

 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz,

amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.


3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?


Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için, mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için, bankalara, şirketimizin yönetilebilmesi,evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine ve muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.


4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkca öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için  zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle 

 

  İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanunun 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,    

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

 

Anayasanın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

 

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5 e göre Anadolu Bakır A.Ş.e  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusu: Anadolu Bakır A.Ş.

Adres: Mimarsinan mah. Eski Silivri cad. No:20/1 Büyükçekmece İSTANBUL

Mail: [email protected]     

Anadolu Bakır A.Ş.

Kullanım Alanları

Ülkeye İhracat
60+
Ürün Kapasitesi
50 Mn +
Bayi
262