Sosyal Uygunluk - Anadolu Bakır A.Ş.

Sosyal Uygunluk

Anadolu Bakır A.Ş. - Sosyal Uygunluk

 Sosyal Uygunluk Politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz Anadolu Bakır A.Ş. bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikası’ nı şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Bu politika tüm çalışanlarımıza duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir misilleme veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan Öneri, Dilek ve Şikâyet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini atabilir ve bunlar İnsan Kaynakları tarafından açılarak, değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılır. Bu politika aşağıdaki bileşenleri kapsar:   

 Çocuk ve Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

 Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar) ve Muhbir Bulundurma 

Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş) 

Sağlık ve Güvenlik 

Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

 Yabancı Uyruklu Çalışanlar 

 İnsan Kaçakçılığı 

Dinlenme Günleri ve Tatiller 

İşe Alma ve İstihdam 

İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)  

İşçi Disiplini  

Rüşvet ve yolsuzluğa karşı muhbir görevlendirme  

Çevrenin Korunması

Ürün Güvenliği Önlemlerini Almayı

Tedarikçilerle İlişkiler

Yönetim Sistemi

Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi    

Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi 

1. Çocuk ve Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

 İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar. İşyerimizde çocuk çalıştırma ve uygulaması bulunmamaktadır. Bu konuya gerekli dikkat ve özen gösterilmektedir. 

 2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar) ve Muhbir Bulundurma

 İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur. İşyeri bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür tarafından gizli olarak muhbir görevlendirilir. Bu kişinin her konuda gizlilik esasına göre görev yapması sağlanır. Görevlendirilen muhbir direkt olarak reşit olmayan çocuk işçilerin işe başvurusu olduğunda veya işe alındığında derhal durumu bağlı olduğu kişiye bildirir. 

3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım) ve Muhbir Bulundurma

 İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet, ya da sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı yerler olarak muhafaza etmeye kararlıdır. İşyeri için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi vasıflar temel alınarak yapılır. İşyeri bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür tarafından gizli olarak muhbir görevlendirilir. Bu kişinin her konuda gizlilik esasına göre görev yapması sağlanır. Görevlendirilen muhbir ayrımcılık ve taciz konularında herhangi bir durum tespit etmesi halinde derhal durumu bağlı olduğu kişiye bildirir.     

4.Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

 İşyeri, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunularak bu çabalar desteklenir.  Haftada 7 art arda günden oluşan bir zaman diliminde çalışan personele 24 saat dinlenme ve ücretli izin verilir.           

5.Sağlık ve Güvenlik

 Şirket, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Şirket, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterir.    

6.Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Şirket, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.     

7.Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı):

Şirket içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; 

• İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. 

• İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden alınamaz. 

• İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. 

• Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.    

8. İnsan Kaçakçılığı

Şirket kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.   

9. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada altı gün çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.       

10. İşe Alma ve İstihdam

 Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.   

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

 Şirket ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği“hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği” imzalatılır.   

12. İşçi Disiplini

Şirket tarafından disiplinler çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.   

13. Rüşvet ve yolsuzluğa karşı muhbir görevlendirme

 İşyeri bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür tarafından gizli olarak muhbir görevlendirilir. Bu kişinin her konuda gizlilik esasına göre görev yapması sağlanır. Görevlendirilen muhbir direkt olarak rüşvet veya yolsuzluklarla ilgili bilgileri bağlı olduğu kişiye bildirir.      

14. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Anadolu Bakır A.Ş, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

15. Yönetim Sistemi
Sosyal Yönetim Sistemi ve Sosyal Performans ekibinin faaliyetlerini, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin Sosyal Yönetim Sistemi standartlarına, işyeri davranış kurallarına uygun bir yönetim çatısı altında yürütmeyi, bu konuyla ilişkin sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı taahhüt eder.

 16. Tedarikçilerle İlişkiler
Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Yönetim Sistemi konularına uyumları konusunda taahhütlerinin alınmasını, Sosyal Yönetim Sistemi açısından değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarının aksiyon planı ile izlenmesini ve Sosyal Yönetim Sistemi  düzeylerinin kademeli olarak yükseltilmesini taahhüt eder.

17. Ürün Güvenliği Önlemlerini Almayı
Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, yasadışı biyolojik veya kimyasal madde ve kaçak malların) bulunmamasını sağlamayı taahhüt eder.

18. Çevrenin Korunması
Yürürlükteki çevre mevzuatına ve müşteri standartlarına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve etkin bir atık yönetimi ile kirliliği kaynağından azaltmayı, ayrıca etkin bir enerji yöntemiyle doğal kaynakları korumayı ve karbondioksit emisyonunu azaltmayı taahhüt eder.

19. Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi
Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı taahhüt ederiz. Çalışanlar için haksız kişisel avantaj sağlayan her türlü davranış tolere edilmez. Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyal almak ve vermek kesinlikle yasaktır.

Anadolu Bakır A.Ş.

Kullanım Alanları

Ülkeye İhracat
60+
Ürün Kapasitesi
50 Mn +
Bayi
262